پروژه های شاخص

ساختمان مهدکودک مجتمع مسکونی آسمان تبریز - [ مکان پروژه : تبریز - مجتمع مسکونی آسمان - مساحت کل عرصه : 550 مترمربع - زیربنای ناخالص : 550 مترمربع - تعداد طبقه : 1 طبقه ] [ ادامه... ]
ساختمان اداری مجتمع مسکونی آسمان تبریز - [ مکان پروژه : تبریز - مجتمع مسکونی آسمان - مساحت کل عرصه : 264 مترمربع - زیربنای ناخالص : 514 مترمربع - تعداد طبقه : 2 طبقه ] [ ادامه... ]
مجموعۀ ورزشی مجتمع مسکونی آسمان تبریز - [ مکان پروژه : تبریز - مجتمع مسکونی آسمان - مساحت کل عرصه : 1550 مترمربع - زیربنای ناخالص : 3559 مترمربع - تعداد طبقه : 2 طبقه ] [ ادامه... ]
مجموعۀ آموزشی آسمان تبریز - [ - مکان پروژه : تبریز - بلوار ائل گلی - فلکه خیام - خیابان سینا - مساحت کل عرصه : 3400 مترمربع - زیربنای ناخالص : 1698 مترمربع - تعداد طبقه : 2 طبقه ] [ ادامه... ]