نسخه برداری

 • هیئت مدیره Translate

  • مدیریت عامل Translate

   [[ Translate ]]

   • مشاوران Translate

   • دفتر مدیرعامل Translate

   • حسابرسی داخلی Translate

   • امور حقوقی و املاک Translate

   • امور تضمین کیفیت Translate

   • بازرگانی Translate

   • مشاور مالی و برنامه ریزی Translate

    [[ Translate ]]

    • مدیریت امور مالی Translate

    • مدیریت پشتیبانی و منابع انسانی Translate

    • مدیریت برنامه ریزی Translate

    • امور سهامداران و بورس Translate

   • معاونت فنی و اجرایی Translate

    [[ Translate ]]

    • مدیریت دفتر فنی Translate

    • مدیریت اجرایی Translate

   • معاونت فنی و اجرایی Translate

    • مشاور بازاریابی و فروش Translate

    • فناوری اطلاعات Translate

    • روابط عمومی Translate

   • شعب و نمایندگیها Translate

Name and FamilyPhoneFaxEmailAddress
024-33721395-9024-33721399info@hic-azar.com 
041-33285937-43041-33289232  

Categorized Staff List

No item(s) found.

Contact Info:

Address: No.8, Shah Nazari St., Mirdamad Blvd., Tehran - Iran

Phone: +98 (21) 22913590-8

Fax: +98 (21) 22913599

E-mail: info@maskanco.ir

 • Maskan Shomal Investment Co.
 • Maskan Gilan Investment Co.
 • Maskan Jonoub Investment Co.
 • Pars Maskan Saman Co.
 • Maskan Investment Consulting Engineers Co.
 • Maskan Investment Trading Co.

 • Maskan Tehran Investment Co.
 • Maskan Pardis Investment Co.
 • Maskan Shomalshargh Investment Co.
 • Maskan Shomalgharb Investment Co.
 • Maskan Zayandehrood Investment Co. 
 • Maskan Alvand Investment Co.
hic-iran@hic-iran.com
info@hic-iran.com