اعضای هیات مدیره و مدیر عامل


shirzad

   

حمیدرضا شیرزاد

سمت: رئیس هیات مدیره

به نمایندگی از طرف:

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ( سهامی خاص )

مدرک تحصیلی: دکترا ارتباطات

آیدین  یاسمی
 

سیروس آیدین  

سمت : نایب رییس هیات مدیره

به نمایندگی از طرف:

شرکت پارس مسکن سامان ( سهامی خاص )

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری 

 فرهاد یاسمی

سمت : عضو هیات مدیره

به نمایندگی از طرف:

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن ( سهامی خاص )

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

فرزاد شکری
 

 فرزاد شکری سیه کلان

سمت: عضو هیات مدیره

مدیر عامل

به نمایندگی از طرف:

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ( سهامی خاص )

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس معماری

هوشیار زرنق

سمت: عضو هیات مدیره

به نمایندگی از طرف:

شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن ( سهامی خاص )

مدرک تحصیلی: دکترای عمران