اطلاعات تماس

دبیرخانه و مرکز تلفن

تلفن : 43 - 33285937 41 - 0098

دورنگار : 33289232 41 - 0098

 

واحد فروش

داخلی مرکز تلفن : 1048 ، 1023 و 1024

 

امور سهام

داخلی مرکز تلفن : 1082 - 1046

تلفن : 33285951 41 - 0098

shares@hic-azar.com

 

روابط عمومی

تلفن : 43 - 33285937 41 - 0098

داخلی مرکز تلفن : 1066

 

پیامک

10004113818181

 

صندوق پستی

3514 - 51385

 

پست الکترونیک

tabriz@maskanco.ir

 

نشانی

تبریز - سربالائی ولیعصر - روبروی پزشکی قانونی تبریز - نبش خیابان توانیر - پلاک 1/6