مجتمع مسکونی عتیق اردبیل
پروژۀ بازآفرینی پایدار شهری محله ی جمعه مسجد اردبیل- عتیق. در زمینی به متراژ 4715 متر مربع، در سه طبقه و 45 واحد با دو واحد تجاری و از نظر سازه ای به طریقه ی بتن آرمه.
پروژۀ بازآفرینی پایدار شهری محله ی جمعه مسجد اردبیل- عتیق. در زمینی به متراژ 4715 متر مربع، در سه طبقه و 45 واحد با دو واحد تجاری و از نظر سازه ای به طریقه ی بتن آرمه. 
عتیق اردبیل 4
عتیق اردبیل 3
عتیق اردبیل 2
عتیق اردبیل 1