مجتمع تجاری خدماتی مهدیۀ اردبیل
مجتمع تجاری خدماتی مهدیۀ اردبیل با موقعیتی عالی در مرکز شهر اردبیل

زیرزمین شامل فضاهای :

  • پارکینگ واحدهای خدماتی و بخشی از تجاری
  • آسانسور ماشین بر
  • موتورخانه ، دیزل ژنراتور و نگهبانی
  • سرویس بهداشتی عمومی برای واحدهای تجاری

 

طبقه همکف شامل فضاهای :

  • ورودی مجتمع و لابی اصلی
  • واحدهای تجاری به تعداد 22 باب

 

طبقات اول تا سوم شامل فضاهای :

  • واحدهای خدماتی به تعداد 22 باب
  • راه پله و آسانسور ارتباطی و لابی بین واحدها و پاسیو مرکزی

پروژۀ مهدیه اردبیل 9
پروژۀ مهدیه اردبیل 8
پروژۀ مهدیه اردبیل 7
پروژۀ مهدیه اردبیل 6
پروژۀ مهدیه اردبیل 5
پروژۀ مهدیه اردبیل 4
پروژۀ مهدیه اردبیل 3
پروژۀ مهدیه اردبیل 2
پروژۀ مهدیه اردبیل 1