ساختمان اداری مجتمع مسکونی آسمان تبریز
ساختمان اداری مجتمع مسکونی آسمان تبریز - [ مکان پروژه : تبریز - مجتمع مسکونی آسمان - مساحت کل عرصه : 264 مترمربع - زیربنای ناخالص : 514 مترمربع - تعداد طبقه : 2 طبقه ]