مجموعۀ ورزشی مجتمع مسکونی آسمان تبریز
مجموعۀ ورزشی مجتمع مسکونی آسمان تبریز - [ مکان پروژه : تبریز - مجتمع مسکونی آسمان - مساحت کل عرصه : 1550 مترمربع - زیربنای ناخالص : 3559 مترمربع - تعداد طبقه : 2 طبقه ]