ارتباط با امور سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

ارتباط با امور سهام :

43 - 33285937 041

داخلی   1082 - 1040

مستقیم  33285951 041

فاکس   33289232 041

Email : shares@hic-azar.com

 

محل استقرار :

دفتر مرکزی شرکت - طبقۀدوم

آدرس : تبریز - سربالایی ولیعصر - نبش توانیر - پلاک 1/6