فرم پیشنهاد ملک جهت فروش یا تهاتر

*
*
*
*
*
*
*
نشانی زمین مورد نظر را وارد نمایید .
در این قسمت می توانید تصویر مدارک مربوطه را شامل نقشۀ هوایی ، اسناد مالکیت ، پروانه و . . . ( در صورت موجود بودن ) را ارسال نمایید .